Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ustaliła dziś we wtorek 5 stycznia wysokość i termin wpłaty składek na rzecz Funduszu. Do 18 lutego banki i inne instytucje udzielające kredytów hipotecznych powinny wpłacić do Funduszu 600 mln zł, a już następnego dnia, 19 lutego kredytobiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie z Funduszu.

Jak wynika z komunikatu wydanego po posiedzeniu Rady Funduszu, wysokość składek określono, na podstawie informacji przekazanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych, których opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni.

Wpłata składek powinna nastąpić nie później niż do 18 lutego 2016 roku.

Przy okazji Rada Funduszu przypomina:


wnioski w sprawie udzielenia wsparcia, kredytobiorcy mogą składać począwszy od 19 lutego 2016 roku, w placówkach odpowiednich kredytodawców, którzy udzielili kredytów mieszkaniowych.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców utworzony został w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców, a ich łączna wartość w dniu uruchomienia Funduszu ma wynieść 600 mln złotych.

Ze środków Funduszu wypłacane będzie wsparcie dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę ma nastąpić po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Tak wynika z przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw 20 listopada ub.r. Zgodnie z zawartym w niej przepisem wchodzi ona w życie po upływie 90 dni. czyli19 lutego br. Wcześniej, po upływie 14 dni weszły przepisy regulujące zasady tworzenia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i zarządzającej nim Rady Funduszu. Po upływie miesiąca od powstania Rada powinna poinformować kredytodawców (banki, SKOK-i) o wysokości i terminie wpłaty pierwszej składki do Funduszu.

Ustawa obejmuje osoby, które zaciągnęły kredyty m.in. na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego albo jego budowę. Pomoc jest przewidziana niezależnie od waluty, w jakiej jest spłacany kredyt. Wniosek o wsparcie będzie można złożyć do 31 grudnia 2018 r. za pośrednictwem banku, który udzielił kredytu, a ostatecznie będzie on rozpatrzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc będzie polegała na przekazywaniu przez BGK przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy rat kredytu bezpośrednio na rachunek banku, który go udzielił. Wsparcie będzie przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1 500 zł. Zgodnie z projektem, po dwóch latach od przekazania ostatniej raty wsparcia, kredytobiorca będzie zobowiązany oddać w 8 kolejnych latach otrzymaną pomoc w równych nieoprocentowanych ratach. Jeżeli kredytobiorca sprzeda mieszkanie, na które był zaciągnięty kredyt objęty wsparciem, spłata będzie wymagana w terminie 30 dni od daty sprzedaży nieruchomości.

Na wsparcie będą mogli liczyć kredytobiorcy w trzech przypadkach: jeśli w dniu złożenia wniosku będą posiadać status bezrobotnego lub rata kredytu przekracza 60 proc. dochodów miesięcznych gospodarstwa domowego albo dochód gospodarstwa domowego po spłacie raty kredytu jest tak niski, że uprawnia do ubiegania się o wsparcie ze środków pomocy społecznej.