Roczne PITY zawodowych kierowców

  Roczne PITY zawodowych kierowców

  materiał partnera

  Aktualizacja:

  Roczne PITY zawodowych kierowców
  Czy pity zawodowych kierowców będą różniły się od rozliczeń podatkowych innych pracowników ze względu na specyfikę zawodu? Czy pity będą uwzględniały zwroty kosztów związanych z wyjazdami?
  Roczne PITY zawodowych kierowców

  Podróże służbowe kierowców zawodowych


  Specyfika pracy sprawia, że zawodowi kierowcy wciąż podróżują, wykonują swoją pracę poza miejscem zatrudnienia. W związku z tym ich wyjazdy związane z wykonywaniem pracy należy zakwalifikować jako podróże służbowe.

  Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 775 ust. 1) pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Zawodowi kierowcy wykonują swoje zadania służbowe na polecenie przełożonego.

  Pracownik może odbyć podróż służbową niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na stanowisku zawodowego kierowcy, czy też na innym stanowisku. Nie mają znaczenia również takie kwestie jak:
  • określenie miejsca pracy jako szerszy obszar np.województwa, regionu czy kraju,
  • wykonywanie podróży służbowej na obszarze miejsca pracy czy poza nim,
  • przewozy w ramach regularnej trasy i transportu zorganizowanego,
  • wykonywanie transportu na niestandardowych trasach przejazdu.

  Wykonywanie obowiązków zawodowych poza zakładem pracy przedsiębiorcy będzie kwalifikowane jako podróż służbowa i wiąże się z obowiązkiem wypłaty przez pracodawcę diety oraz innych należności z tego tytułu dla pracownika.

  Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych dla kierowców zawodowych


  Zawodowym kierowcom przysługują diety za czas podróży służbowych. Wysokość diety będzie zależała od tego, co jest docelowym miejscem podróży i ile czasu zajmie wykonanie zadania służbowego poza miejscem pracy. Ponieważ kierowcy zawodowi większość swojego czasu pracy spędzają w podróżach służbowych, świadczenia z tytułu tych podróży stanowią często większą część ich płacy. Zasadnicza pensja kierowcy zawodowego z reguły nie jest wysoka, zwykle zbliżona do minimalnego wynagrodzenia.

  Kierowcy zawodowemu z tytułu pracy wykonywanej poza siedzibą firmy przysługuje nie tylko dieta, ale również wypłata należności z tytułu zwrotu kosztów:
  • przejazdów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  • noclegów,
  • innych, niezbędnych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, jak np. opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej (wydatki te winny być udokumentowane).

  Wysokość diet i innych należności z tytułu podróży służbowych jest ustalana w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  PITY roczne składane przez kierowców


  Zawodowi kierowcy zatrudnieni przez przedsiębiorców otrzymują informacje roczne PIT-11 takie same jak inni pracownicy etatowi. Na podstawie informacji podatkowej PIT-11 sporządzonej przez pracodawcę kierowcy zawodowi wypełniają pity roczne. Ani w informacji PIT-11, ani w deklaracji sporządzonej samodzielnie przez podatnika nie są uwzględniane wypłacone diety i inne należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych, które są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości limitów określonych w przepisach o wysokości i warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Natomiast w przypadku gdy pracodawca wypłaca kwoty powyżej limitów, podlegają one obowiązkowi podatkowemu i należy ująć je przy rozliczaniu dochodów.

  Pracodawca jako płatnik wystawia roczną informację PIT 11 i przekazuje ja do urzędu skarbowego oraz podatnikowi w terminie do końca lutego, natomiast pracownik rozlicza pity w zależności od tego, jakie są źródła jego dochodów. Jeśli uzyskuje dochody jedynie za pośrednictwem płatników (od pracodawców), wtedy składa roczne rozliczenie podatkowe na formularzu PIT-37. Natomiast w przypadku, gdy uzyskał w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej z innych źródeł, jak. np. z najmu prywatnego, z pozarolniczej działalności gospodarcze, z pracy za granicą lub rozlicza przychody małoletnich dzieci razem ze swoimi, to składa deklarację PIT -36. Zarówno PIT 37 jak PIT 36 należy złożyć w ustawowym terminie do 30 kwietnia ( w 2017 roku do 2 maja ze względu na to, że 30 kwietnia i 1 maja są dniami wolnymi od pracy).

  Roczne zeznanie podatkowe można złożyć w tradycyjnej formie papierowej bezpośrednio do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej przez internet. Rozliczenie pit przez internet jest bardzo wygodną formą dla podatnika. Programy do rozliczania pit online (np. PITax.pl Łatwe podatki) wspomagają w sprawnym, bezpłatnym i poprawnym rozliczeniu podatku z uwzględnieniem przysługujących odliczeń zmniejszajacych kwotę należną. Rozliczenie pit online można wykonać w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, gdzie mamy dostęp do internetu.

  Czytaj treści premium w Polsce Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nie przegap

  Wideo